Bademiljø.no

Hvilken løsning for avløpsrensing kan jeg benytte på hytta?

Mange ønsker i dag å ha samme komfort på hytta som hjemme, som vannklosett, dusj og andre bekvemmeligheter. - Det er imidlertid kommunen som bestemmer hvilke utslipp som tillates fra hytta, sier Runar Henriksen i Odin Miljø.

- Det er kommunen der hytta ligger som er lokal forurensningsmyndighet og som ut fra lokale forhold bestemmer hvilke utslipp som skal tillates. Først når dette er klarlagt kan du velge renseløsning, sier Runar Henriksen, som er ekspert på renseanlegg for hus og hytter hos Odin Miljø.

Runar-henriksen-odin-miljo-800x800.jpg

EKSPERT PÅ RENSEANLEGG: Runar Henriksen er ekspert på renseanlegg for hus og hytter hos Odin Miljø.

INNLAGT VANN PÅ HYTTA IKKE NOE DU HAR KRAV PÅ

- Der det tillates utslipp av renset avløpsvann (svartvann) kan du benytte et minirenseanlegg eller lignende. Der hvor du kun får utslippstillatelse for renset gråvann, kan du benytte et gråvannsrenseanlegg eller lignende, fortsetter han.

Runar Henriksen legger til at mange tror at innlagt vann på hytta er en rettighet vi har krav på, men slik er det nok ikke. Innlagt vann på hytta er ikke ansett for å være et primærbehov, og du kan få avslag på søknad om utslipp fra kommunen, selv om dette ikke er vanlig.

Det er Forurensningsforskriftens kapittel 12 og lokal forskrift i den enkelte kommune som bestemmer hva som kan slippes ut fra hyttene, ut fra hvor sårbar naturen anses å være der hytta ligger. Noen kommuner krever at du benytter en konsulent, fordi kommunen krever en nøytral vurdering av løsning og utslipp ut fra hva som er det beste for omgivelsene i det aktuelle området.

- Du må søke om utslipp i kommunen, noe vår samarbeidspartner i Salten, Bademiljø Fauske Rør, kan gjøre for deg. Fauske Rør vil være et bindeledd mellom deg og kommunen, legger Runar Henriksen til.

Avløpsrensing med renseanlegg fra Odin Miljø

HAR DU VANN INN I HYTTA, MÅ DU RENSE DET DU SLIPPER UT

Hovedregelen er at alt vann som kommer ut av hytta må renses. Unntaket er om du bærer vann inn i hytta - det du bærer inn kan du også slå ut. Har du vann i springen inne, et vannanlegg under trykk, har du per definisjon innlagt vann, og må rense vannet som slippes ut.

- Mange tar kontakt med oss i Odin Miljø og Fauske Rør for å få råd om innlagt vann og rensing av utslippene, mens andre kanskje har litt dårlig samvittighet og vil rydde opp i det de har for å få det riktig, forteller han.

I mange år har Fauske Rør samarbeidet med Odin Miljø om Sintef-godkjente produkter og løsninger for å rense avløp fra hus og hytter. Alt fra små renseanlegg for en enkelt hytte til løsninger for hele hyttefelt, hvor det gjerne lages felles avløpsrenseanlegg. Det er total vannmengde i døgnet som bestemmer størrelsen på renseanlegget.

- I Salten har vi så langt levert mest renseanlegg til enkelthus eller enkelthytter. 

HVA OM DU FÅR AVSLAG FRA KOMMUNEN?

Dersom kommunen ikke tillater rensing av svartvann i området finnes det andre løsninger, som å benytte et gråvannsrenseanlegg. Som toalettløsning kan du benytte tett tank, forbrenningstoalett, snurredass eller lignende.

Fauske Rør kan hjelpe med alternative løsninger, gjerne etter en befaring. Visste du at rørleggeren kan ta en enkel befaring via mobilen? Les mer om digital rørlegger. 

Definisjoner

  • Gråvann: Alt avløpsvann unntatt toalettavløp
  • Sortvann: Toalettavløp
  • Minirenseanlegg: Renser alt avløpsvann
  • Gråvannsrenseanlegg: Renser ikke toalettavløp. Gråvannsanlegg må derfor kombineres med en toalettløsning.

Dersom det finnes gode masser på eiendommen krever kommunen ofte at du ser på muligheten for et infiltrasjonsanlegg. Et infiltrasjonsanlegg har en slamavskiller som første rensetrinn. Deretter benyttes de stedlige massene som rensetrinn nr. 2. Dette er en løsning som har vært benyttet i veldig mange år.

Med et minirenseanlegg for kloakk får du en løsning som er mer lik den du har hjemme. Den må tømmes en gang hvert år eller hvert andre år, og det er få ting å passe på.

Det er viktig at både de som planlegger og installerer renseanlegg er profesjonelle aktører. Det er til syvende og sist du som eier av anlegget og som har fått utslippstillatelsen som er ansvarlig for dette. Du vil jo ikke forurense naboens brønn eller vannkilde.

SLIK VIRKER ET MINIRENSEANLEGG

  1. Mekanisk rensing: Første del av prosessen starter med mekanisk avskilling. Det vil si at råkloakken blir igjen i slamavskilleren.
  2. Biologisk rensing - mikroorganismene gjør jobben: Etter slamavskilleren går vannet videre til reaktorkammeret. Her gjør mikroorganismene jobben sin. Oksygen tilsettes for å få fart i prosessen. Derfor vil du gjerne se at det bobler konstant i dette stadiet av prosessen.
  3. Kjemisk felling: I denne fasen tilsettes kjemikalier, gjerne oppløst aluminium. Det skal kun noen dråper til. Dette virker slik at aluminiumspartiklene har motsatt ladning og binder seg til fosfor-partiklene i vannet. Disse bindingene blir såpass tunge at de synker til bunns i tanken (sedimenteringsfase). Det bunnfelte slammet pumpes så tilbake til slamavskilleren før hele prosessen starter på en ny syklus.

HVA KOSTER ET MINIRENSEANLEGG?

Hvor mye et renseanlegg koster kommer an på flere faktorer. Hvordan er topografien på stedet. Må det sprenges? Her er det vanskelig å gi erfaringstall. Lokale forhold gjør at kostnadene vil variere fra sted til sted. Et konkret anbud vil gi svar på hvor mye renseanlegget for din hytte vil koste.

En ting er innkjøp av selve produktet, dette utgjør gjerne ¼ av totalkostnadene. Sist, men ikke minst kommer driftskostnadene når produktet er i bruk. Å dele med naboen eller flere i samme område er alltid kostnadsbesparende. Dette betinger selvfølgelig at det lar seg gjennomføre på en nøktern måte.

- Driftskostnadene ved felles renseanlegg vil også bli mer gunstig rent økonomisk, sier Runar Henriksen.

HVA MED DRIFT OG VEDLIKEHOLD?

Du er pålagt å tegne en serviceavtale dersom du installer et minirenseanlegg. Da kommer en servicemann en til to ganger i året og går over hele anlegget, etterfyller kjemikalier med mer.

- Så må det tømmes, gjerne hvert år eller hvert andre år. Det betyr også at det må være mulighet for tømmebil å komme til, forklarer han, og anbefaler å starte med å snakke med en godkjent entreprenør, som Fauske Rør.

 

Flere tips og mer inspirasjon fra Fauske Rør

Flere nyttige verktøy